Zami 24 news on Transportation Problem in Addis Ababa

ህብረተሰቡ የሚቀርቡለትን የትራንስፖርት አማራጮች እየተጠቀመ ባለመሆኑ እራሱን በትራንስፖርት እጦት ችግር ውስጥ እየከተተ ነው መባሉን የተመለከተ የመጋቢት 4 ቀን 2007 ዓ.ም ዘገባ
Video Rating: / 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *